Thang máng cáp

Thang cáp điện

 • Thang thẳng cáp điện

  Thang thẳng cáp điện SL

  Thang thẳng cáp là thiết bị được sử dụng để dẫn lắp đặt dây và cáp điện trong các tòa nhà, nhà máy, chung cư, cao ốc… Thông tin sản phẩm thang thẳng cáp điện SL Vật liệu sử dụng để chế tạo: Thép, inox. Được gia công trên hệ thống máy móc thiết bị […]

 • Co phẳng thang cáp điện

  Co phẳng thang cáp điện FBL

  Co phẳng thang cáp điện ( Hay còn gọi là Co L) dùng để chuyển hướng hệ thống thang theo hướng vuông góc trên cùng một mặt phẳng. Thông tin co phẳng thang cáp điện FBL Vật liệu sử dụng để chế tạo thang cáp: Thép, inox. Được gia công trên hệ thống máy móc […]

 • Chuyển ba hướng phẳng thang cáp

  Chuyển ba hướng phẳng thang cáp FTL

  Chuyển ba hướng phẳng thang cáp hay tê thang cáp được dùng để chia hệ thống thang thành ba hướng trên cùng một mặt phẳng. Đặc điểm chuyển ba hướng phẳng thang cáp Vật liệu sử dụng để chế tạo thang cáp: Thép, inox. Được gia công trên hệ thống máy móc thiết bị hiện […]

 • co lên thang cáp

  Co lên thang cáp điện ( Co Trong) IBL

  Co lên thang cáp điện hay co trong dùng để chuyển hướng hệ thống thang cáp vuông góc với mặt phẳng ban đầu theo hướng lên trên. Đặc điểm co lên thang cáp điện Vật liệu sử dụng để chế tạo thang cáp: Thép, inox. Được gia công trên hệ thống máy móc thiết bị […]

 • Co xuống thang cáp

  Co xuống thang cáp ( Co Ngoài) EBL

  Co xuống thang cáp hay Co Ngoài được dùng để chuyển hướng hệ thống thang cáp vuông góc với mặt phẳng ban đầu theo hướng xuống dưới. Đặc điểm co xuống thang cáp Vật liệu sử dụng để chế tạo thang cáp: Thép, inox. Được gia công trên hệ thống máy móc thiết bị hiện […]

 • giảm trái thang cáp

  Giảm trái thang cáp điện RL-L

  Giảm trái thang cáp điện được sử dụng để thu nhỏ đường đi của thang cáp về kích thước nhỏ. Nhằm giúp tiết kiệm chi phí giữa thang cáp và dây dẫn điện.  Đặc điểm giảm trái thang cáp điện Vật liệu sử dụng để chế tạo thang cáp: Thép, inox. Được gia công trên […]

 • Giảm phải thang cáp

  Giảm phải thang cáp điện RL-R

  Giảm phải thang cáp điện được sử dụng để thu nhỏ đường đi của thang cáp về kích thước nhỏ. Nhằm giúp tiết kiệm chi phí giữa thang cáp và dây dẫn điện.  Đặc điểm giảm phải thang cáp điện Vật liệu sử dụng để chế tạo thang cáp: Thép, inox. Được gia công trên […]

 • Giảm giữa thang cáp điện

  Giảm giữa thang cáp điện RL-C

  Giảm giữa thang cáp được dùng để giảm chiều rộng hoặc vừa giảm chiều rộng vừa giảm chiều cao của hệ thống thang cáp. Đặc điểm giảm giữa thang cáp Vật liệu sử dụng để chế tạo thang cáp: Thép, inox. Được gia công trên hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, công nghệ […]

 • thang cáp chuyển bốn hướng phẳng

  Thang cáp chuyển bốn hướng phẳng FFWL

  Thang cáp chuyển bốn hướng phẳng hay thập thang cáp được dùng để chia hệ thống thang cáp thành bốn hướng trên cùng một mặt phẳng. Đặc điểm thập thang cáp Vật liệu sử dụng để chế tạo thang cáp: Thép, inox. Được gia công trên hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, công […]

Máng cáp điện

 • máng thẳng cáp điện

  Máng thẳng cáp điện STH

  Máng thẳng cáp điện hay máng cáp điện dạng thẳng được sử dụng để nối dài thệ thống máng cáp. Thông tin sản phẩm máng thẳng cáp điện Vật liệu sử dụng để chế tạo thang cáp: Thép, inox. Được gia công trên hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, công nghệ cao như:  […]

 • Co phẳng máng cáp

  Co phẳng máng cáp ( Co ngang )FBTH

  Co phẳng máng cáp hay co ngang ngang, co L được dùng để chuyển hướng hệ thống máng cáp theo hướng vuông góc trên cùng một mặt phẳng. Đặc điểm co phẳng máng cáp điện Vật liệu sử dụng để chế tạo thang cáp: Thép, inox. Được gia công trên hệ thống máy móc thiết […]

 • Chuyển ba hướng phẳng máng cáp

  Chuyển ba hướng phẳng máng cáp điện FTTH

  Chuyển ba hướng phẳng máng cáp hay tê máng cáp được dùng để chia hệ thống thang thành ba hướng trên cùng một mặt phẳng. Đặc điểm tê máng cáp Vật liệu sử dụng để chế tạo thang cáp: Thép, inox. Được gia công trên hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, công nghệ […]

 • Chuyển bốn hướng phẳng máng cáp

  Chuyển bốn hướng phẳng máng cáp FFWTH

  Chuyển bốn hướng phẳng máng cáp hay thập máng cáp được dùng để chia hệ thống máng cáp thành bốn hướng trên cùng một mặt phẳng. Đặc điểm thập máng cáp Vật liệu sử dụng để chế tạo thang cáp: Thép, inox. Được gia công trên hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, công […]

 • Co lên máng cáp

  Co lên máng cáp điện ( Co trong) IBTH

  Co lên máng cáp hay còn gọi là co trong dùng để chuyển hướng hệ thống máng cáp vuông góc với mặt phẳng ban đầu theo hướng lên trên. Thông tin sản phẩm co lên máng cáp Vật liệu sử dụng để chế tạo thang cáp: Thép, inox. Được gia công trên hệ thống máy […]

 • Co xuống máng cáp

  Co xuống máng cáp điện (co ngoài) EBTH

  Co xuống máng cáp điện hay còn gọi co ngoài. Nó được sử dụng để chuyển hướng hệ thống máng cáp vuông góc với mặt phẳng ban đầu theo hướng xuống dưới. Thông tin co xuống máng cáp điện Vật liệu sử dụng để chế tạo thang cáp: Thép, inox. Được gia công trên hệ […]

 • Giảm trái máng cáp

  Giảm trái máng cáp điện RTH-L

  Giảm trái máng cáp điện được sử dụng để thu nhỏ đường đi của máng cáp về kích thước nhỏ. Nhằm giúp tiết kiệm chi phí giữa máng cáp và dây dẫn điện.  Đặc điểm giảm trái máng cáp Vật liệu sử dụng để chế tạo thang cáp: Thép, inox. Được gia công trên hệ […]

 • Giảm phải máng cáp điện

  Giảm phải máng cáp RTH-R

  Giảm phải máng cáp điện được sử dụng để thu nhỏ đường đi của máng cáp về kích thước nhỏ. Nhằm giúp tiết kiệm chi phí giữa máng cáp và dây dẫn điện.  Đặc điểm giảm phải máng cáp Vật liệu sử dụng để chế tạo thang cáp: Thép, inox. Được gia công trên hệ […]

 • giảm giữa máng cáp điện

  Giảm giữa máng cáp điện RTH-C

  Giảm giữa máng cáp dùng cho việc giảm chiều rộng hoặc vừa giảm chiều rộng vừa giảm chiều cao của hệ thống máng cáp. Đặc điểm giảm giữa máng cáp Vật liệu sử dụng để chế tạo thang cáp: Thép, inox. Được gia công trên hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, công nghệ […]

Ống cáp

 • Ống thẳng cáp

  Ống thẳng cáp STR

  Ống thẳng cáp điện hay ống cáp điện dạng thẳng là thiết bị được sử dụng để dẫn lắp đặt dây và cáp điện trong các tòa nhà, nhà máy, chung cư, cao ốc… Đặc điểm ống thẳng cáp Vật liệu sử dụng để chế tạo thang cáp: Thép, inox. Được gia công trên hệ […]

 • Co phẳng ống cáp

  Co phẳng ống cáp (Co L) FBTR

  Co phẳng ống cáp điện hay còn gọi là Co L dùng để chuyển hướng hệ thống ống cáp theo hướng vuông góc trên cùng một mặt phẳng. Đặc điểm co phẳng ống cáp điện Vật liệu sử dụng để chế tạo thang cáp: Thép, inox. Được gia công trên hệ thống máy móc thiết […]

 • chuyển ba hướng phẳng ống cáp

  Chuyển ba hướng phẳng ống cáp ( tê ống cáp) FTTR

  Chuyển ba hướng phẳng ống cáp hay tê ống cáp được dùng để chia hệ thống ống thành ba hướng trên cùng một mặt phẳng. Đặc điểm chuyển ba hướng phẳng ống cáp Vật liệu sử dụng để chế tạo thang cáp: Thép, inox. Được gia công trên hệ thống máy móc thiết bị hiện […]

 • Chuyển bốn hướng phẳng ống cáp

  Chuyển bốn hướng phẳng ống cáp FFWTR

  Chuyển bốn hướng phẳng ống cáp hay thập ống cáp được dùng để chia hệ thống ống cáp thành bốn hướng trên cùng một mặt phẳng. Đặc điểm thập ống cáp Vật liệu sử dụng để chế tạo thang cáp: Thép, inox. Được gia công trên hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, công […]

 • Co trong ống cáp

  Co lên ống cáp (co trong) IBTR

  Co lên ống cáp điện hay co trong được dùng để chuyển hướng hệ thống ống cáp vuông góc với mặt phẳng ban đầu theo hướng lên trên. Đặc điểm co lên ống cáp Vật liệu sử dụng để chế tạo thang cáp: Thép, inox. Được gia công trên hệ thống máy móc thiết bị […]

 • Co ngoài (hướng xuống) EBTR

 • Giảm trái RTR-L

 • Giảm phải RTR-R

 • Giảm giữa RTR-C

 • Bịt đầu ECTR

 • Mặt bích EFTR

   

thvinasun-logo

Đã thông báo Bộ Công Thương

Trụ sở chính & Nhà máy sản xuất

Lô M, KCN Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Tel: 0969.352.668

Email: info@thvinasun.vn

TH Vinasun Hà Nội

Tòa Nhà The Nine, Số 9 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: 0986.301.268

Email: sales@thvinasun.vn

TH Vinasun Miền Nam

Số 4/68 Đại Lộ Bình Dương (QL13), Thuận An, Bình Dương

Tel:  0969.352.668

Email: sales@thvinasun.vn

TH Vinasun Cambodia

#428 Monivong street, Phnom Penh, Cambodia

Tel: (+85) 588.986.9999

Email: sales.kh@thvinasun.com

HỆ THỐNG XỬ LÝ BỤI, KHÍ THẢI

Hotline: 096.935.2668

QUẠT CHO NHÀ MÁY, CÔNG NGHIỆP

Hotline: 0965.730.689

QUẠT CHO DỰ ÁN NHÀ CAO TẦNG

Hotline: 0986.301.268

THÔNG GIÓ & LÀM MÁT NHÀ XƯỞNG

Hotline: 096.935.2668

TRUNG TÂM BẢO HÀNH SẢN PHẨM

Hotline: 096.888.6538

TOP